Coronamaatregelen die je als mantelzorger moet onthouden

Momenteel bevinden we ons volop in een tweede golf van het coronavirus. Na eerdere verstrengingen, zoals het sluiten van de horeca, werden de maatregelen op maandag 2 november nog eens verstrengd. Zo moesten alle niet-essentiële winkels en niet-medische contactberoepen de deuren sluiten. Wat moet je als mantelzorger onthouden? We zetten het voor jou een rijtje.

Verplaatsingen

Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens, behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals woon-werk verkeer, bijstand en zorgen voorzien voor oudere personen, minderjarigen, personen met een handicap en kwetsbare personen. In Brussel en Wallonië geldt dit van 22.00 tot 06.00 uur. Je hebt geen attest nodig in het kader van verplaatsingen van je mantelzorg.

Tip: Heb je een bewijs of attest van de zorgbehoefte van de persoon voor wie je zorgt of heb je het mantelzorgstatuut aangevraagd? Dan kan je dit meenemen tijdens je verplaatsing. Meer informatie over het statuut kan je in dit artikel vinden.

Mantelzorg in woonzorgcentra

Bezoek in woonzorgcentra is nog steeds mogelijk, maar beperkt:

 • Elke bewoner mag 1 knuffelcontact hebben. Daarnaast mag er 1 andere bezoeker per 14 dagen op bezoek komen.
 • In palliatieve situaties blijft bezoek altijd mogelijk.

Iedere (residentiële) voorziening heeft specifieke richtlijnen voor bezoek uitgewerkt. De mantelzorger dient de richtlijnen die van toepassing zijn in de betreffende voorziening na te vragen en na te leven.

Je kan als mantelzorger ook blijven overnachten in het woonzorgcentrum om de persoon voor wie je zorgt te ondersteunen. De gewone zorg wordt verdergezet, maar jij kan als mantelzorger mee ondersteunen. Het woonzorgcentrum moet met jou een overeenkomst opstellen waarin duidelijke afspraken staan met betrekking tot kostprijs en de duur van het verblijf. Je kan eveneens vrijwilligerstaken opnemen voor andere bewoners. Dat is geen verplichting en als je dit doet is het belangrijk dat het woonzorgcentrum je registreert als vrijwilliger en het Vlaams Decreet Vrijwilligerswerk respecteert. Meer informatie over je rechten als vrijwilliger kan je vinden op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Mantelzorg in de thuiszorgsituatie

Zorg je als mantelzorger voor iemand die thuis verblijft? Wij raden aan om steeds de meest recente richtlijnen van de Veiligheidsraad op te volgen.

Iedere persoon mag met één persoon een nauw (knuffel)contact hebben, waarbij de afstandsregels niet gerespecteerd moeten worden. Indien je voor meerdere personen zorgt, of iemand in een risicogroep, draag dan zeker een mondmasker en respecteer alle veiligheidsmaatregelen. Het bezoek vindt bij voorkeur plaats in de open lucht of in een ruimte waar het mogelijk is om 1,5 m afstand te houden.

Wie alleen woont mag twee personen uitnodigen, waaronder één knuffelcontact.

Het blijft aangeraden om het bezoek bij hulpbehoevenden zoveel als nodig te beperken omwille van het besmettingsrisico, maar rekening houdend met de nood aan sociale en psychologische ondersteuning. Overweeg het inschakelen van professionele zorgverstrekkers.

Beperk zoveel mogelijk fysiek contact met een persoon met (een vermoeden van) COVID-19. Bij voorkeur zorgt er maar één mantelzorger voor een persoon met (een vermoeden van) COVID-19. Bij voorkeur bedekken zowel de (mogelijk) besmette zorgbehoevende persoon als de mantelzorger de neus en mond met een (chirurgisch) mondneusmasker. Stoffen mondneusmaskers moeten dagelijks worden gewassen op minstens 60 °C.

Respecteer ten alle tijden zoveel mogelijk de voorzorgsmaatregelen (afstand houden, handen wassen, mondmasker dragen, etc.).

Ben je ziek? Blijf dan thuis.

Hoe organiseer ik de zorg thuis?

 • Bespreek met de persoon voor wie je zorgt wat er nodig is en wat kan wachten
 • Bewaar, indien mogelijk, een afstand van 1,5 meter. Bij bepaalde zorgtaken (vb. wassen of aankleden) is dit natuurlijk niet mogelijk. Neem dan de nodige hygiënische maatregelen.
 • Ga niet naar de persoon voor wie je zorgt met meer personen dan nodig.
 • Neem zeker geen kinderen mee bij een bezoek aan personen uit een risicogroep: ouderen en personen met chronische ziekten (o.a. hart- of longaandoeningen, nierziekte, diabetes, …) of personen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld een kankerbehandeling).
 • Overweeg het inschakelen van professionele zorgverstrekkers, zoals diensten voor thuisverpleging, gezinszorg, oppashulp. Je kan voor advies ook contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. De contactgegevens van de diensten maatschappelijk werk van de Voorzorg, Bond Moyson en Socialistische Mutualiteit Brabant vind je op https://www.devoorzorg.be of https://www.bondmoyson.be/

Hoe kan je besmetting voorkomen?

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo’n 40 à 60 seconden per wasbeurt.
 • Droog je handen af met een apart handdoekje of keukenpapier. Dit zowel voor en na het bezoek bij de persoon voor wie je zorgt, als na contact met de directe omgeving van de persoon of met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen (hierna ook ontsmetten van de handen met ontsmettingsalcohol).
 • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Vermijd handen geven.

Hoe weet ik of ik of de persoon voor wie ik zorg besmet is?

Het is belangrijk om aandachtig te blijven voor symptomen van een besmetting. Iedereen die symptomen heeft van een acute infectie van de luchtwegen (zoals hoest, koorts, kortademigheid, keelpijn, …) wordt beschouwd als een mogelijk geval van besmetting met het coronavirus. Dit geldt voor zowel personen waar dit nieuw optreedt, als voor personen waarbij deze symptomen verslechteren. Bij personen uit de risicogroepen is het risico op een ernstig ziekteverloop groter.

Denk je dat jij of de persoon voor wie je zorgt besmet is?

Neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

De persoon voor wie ik zorg is besmet. Welke maatregelen moet ik nemen?

Het uitgangsprincipe is dat de verzorging thuis moet gegarandeerd blijven. Verzorging in de eigen omgeving geniet de voorkeur. Alle noodzakelijke diensten blijven langskomen.

Algemene maatregelen

 • Overleg met de huisarts over de (extra) maatregelen die je moet nemen.
 • De besmette persoon verblijft best in een aparte kamer (met apart sanitair) en mag de woning ook niet verlaten.
 • Je reinigt en ontsmet ook best dagelijks deze kamer, met bijvoorbeeld een chlooroplossing (javel).
 • Belangrijk! Mensen die (mogelijk) besmet zijn door het coronavirus mogen niet verzorgd worden door andere kwetsbare personen. Vraag in dit geval hulp aan andere mantelzorgers of professionele hulpverleners.

Zorg ook voor jezelf!

 • Voorzie de nodige zorg en ondersteuning, maar hou ook afstand. Lukt dat niet, omdat je bijvoorbeeld de besmette persoon moet wassen of helpen bij het aankleden, vraag dan aan om zijn of haar neus en mond te bedekken met een sjaal of een doek.
 • Was je handen na elk bezoek
 • Was je kleren na elk bezoek en was ze op minstens 60°C

Welke huishoudelijke taken mag ik nog uitvoeren voor een persoon die besmet is?

 • Je mag nog boodschappen doen voor de persoon voor wie je zorgt. Indien mogelijk, plaats je deze best aan de deur. Ook hier geldt: afstand houden.
 • Afwassen en wassen doe je best machinaal en op hoge temperaturen (60°C)
 • Verlucht regelmatig de kamer van de persoon voor wie je zorgt.
 • Afval dat in aanraking is geweest met een persoon die (mogelijk) besmet is, gooi je best in een aparte en afgesloten vuilniszak.

Heb je nog vragen of nood aan een luisterend oor?


Neem dan contact met ons op via 02/515.02.63 of via info@coponcho.be

Meer weten?

Meer artikels

Corona? Richtlijnen van de overheid voor mantelzorgers

15 mei 2020

Update 11 mei 2020: De algemene maatregelen met betrekking tot bezoek werden ondertussen versoepeld. Wij raden niettemin aan om de…

Heropstart activiteiten: voorzorgsmaatregelen voor mantelzorgers

6 juli 2020

Vanaf september kunnen de verenigingen voor mantelzorgers en zorggebruikers, mits voorzorgsmaatregelen, eindelijk de groepsactiviteiten opnieuw starten. Alle fysieke bijeenkomsten werden…

Maatregelen coronavirus voor serviceflats en assistentiewoningen

10 mei 2020

Vanaf 10 mei is er weer beperkt bezoek mogelijk in autonome serviceflats en assistentiewoningen. Onderstaand overzicht geeft weer wat mag…